ข่าวล่าสุด

วิธีการเก็บข้อมูลวิจัยและโพล

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิจัยและโพลมีด้วยกันหลายวิธี ดังนั้น ผู้ทำวิจัยหรือโพลจึงต้องเลือกวิธีที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตน รวมทั้งให้สอดคล้องกับประชากรกลุ่มเป้าหมาย และแนวการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย โดยส่วนหนึ่งของวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้ ตัวเลือกการเก็บรวบรวมข้อมูล 7 วิธี ใช้แบบสอบถาม: แบบสอบถามที่จัดทำขึ้นควรใช้ระดับภาษาให้สอดคล้องกับประชากรกลุ่มเป้าหมาย และต้องตั้งคำถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือทำโพล ทั้งนี้ หลังจัดทำแบบสอบถามแล้วเสร็จ

หลักการทำวิจัยและโพล

วิธีการทำวิจัยมีด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ แบบเชิงปริมาณ (Quantitative) และเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณที่ได้รับความนิยมสูง ได้แก่ การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ขณะที่การวิจัยเชิงคุณภาพวิธีการหนึ่งที่นิยมกัน ได้แก่

สถาบันวิจัยและโพลชั้นนำของไทย

งานวิจัยเป็นภารกิจที่มีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งปวงตลอดจนถึงสิ่งแวดล้อม ดังนั้น องค์กรที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้จัดตั้งหน่วยวิจัยที่ทำหน้าที่ค้นคว้า ประมวลข้อมูล และทดลองเรื่องที่องค์กรนั้น ๆ ต้องการนำไปใช้ประโยชน์ หรือต้องการให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของตนเองและสาธารณชน ทั้งนี้ ประเทศไทยมีสถาบันวิจัยหรือศูนย์วิจัยเชิงวิชาการจำนวนมาก มีการดำเนินการวิจัยครอบคลุมทุกสาขาวิชา เช่น งานวิจัยด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

การสำรวจและโพล

วิธีการเก็บข้อมูลวิจัยและโพล

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิจัยและโพลมีด้วยกันหลายวิธี ดังนั้น ผู้ทำวิจัยหรือโพลจึงต้องเลือกวิธีที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตน รวมทั้งให้สอดคล้องกับประชากรกลุ่มเป้าหมาย และแนวการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย โดยส่วนหนึ่งของวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้ ตัวเลือกการเก็บรวบรวมข้อมูล 7 วิธี ใช้แบบสอบถาม: แบบสอบถามที่จัดทำขึ้นควรใช้ระดับภาษาให้สอดคล้องกับประชากรกลุ่มเป้าหมาย และต้องตั้งคำถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือทำโพล ทั้งนี้ หลังจัดทำแบบสอบถามแล้วเสร็จ

หลักการทำวิจัยและโพล

วิธีการทำวิจัยมีด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ แบบเชิงปริมาณ (Quantitative) และเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณที่ได้รับความนิยมสูง ได้แก่ การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ขณะที่การวิจัยเชิงคุณภาพวิธีการหนึ่งที่นิยมกัน ได้แก่

สถาบันวิจัย

สถาบันวิจัยและโพลชั้นนำของไทย

งานวิจัยเป็นภารกิจที่มีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งปวงตลอดจนถึงสิ่งแวดล้อม ดังนั้น องค์กรที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้จัดตั้งหน่วยวิจัยที่ทำหน้าที่ค้นคว้า ประมวลข้อมูล และทดลองเรื่องที่องค์กรนั้น ๆ ต้องการนำไปใช้ประโยชน์ หรือต้องการให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของตนเองและสาธารณชน ทั้งนี้ ประเทศไทยมีสถาบันวิจัยหรือศูนย์วิจัยเชิงวิชาการจำนวนมาก มีการดำเนินการวิจัยครอบคลุมทุกสาขาวิชา เช่น งานวิจัยด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม