หลักการทำวิจัยและโพล

วิธีการทำวิจัยมีด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ แบบเชิงปริมาณ (Quantitative) และเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณที่ได้รับความนิยมสูง ได้แก่ การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ขณะที่การวิจัยเชิงคุณภาพวิธีการหนึ่งที่นิยมกัน ได้แก่ การวิจัยภาคสนาม (Field Research)

ส่วนการทำโพล (Poll) ใช้รูปแบบเดียวกับการวิจัยเชิงสำรวจแต่แตกต่างกันที่จุดประสงค์ โดยการทำโพลมีจุดประสงค์เพื่อนำผลงานออกเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อต่าง ๆ ขณะที่การวิจัยเชิงสำรวจเป็นงานทางวิชาการ

ขั้นตอนการทำวิจัยเชิงสำรวจและโพล

 1. กำหนดประเด็นและหัวข้อเรื่อง
 2. กำหนดวัตถุประสงค์
 3. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จะทำวิจัยจากเอกสารและสื่อ
 4. กำหนดกลุ่มประชากรหรือแหล่งข้อมูลเป้าหมายที่จะใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
 5. จัดทำแบบสอบถาม
 6. ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล
 7. วิเคราะห์และสรุปผลการสำรวจ
 8. นำเสนอผลสำรวจ โดยระบุข้อมูลพร้อมสถิติ หรืออาจทำกราฟเสริมก็ได้

ขั้นตอนการทำวิจัยภาคสนาม

 1. กำหนดหัวข้อเรื่อง วัตถุประสงค์ และปัญหาที่ต้องการคำตอบ
 2. ออกแบบวิธีการวิจัยภาคสนาม และเลือกพื้นที่ที่จะศึกษา
 3. ลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อทำการศึกษา
 4. เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตและสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เป้าหมาย
 5. วิเคราะห์และประเมินข้อมูล
 6. ทบทวนผลการวิเคราะห์และประเมิน และเขียนรายงานสรุปผลการสำรวจ