สถาบันวิจัยและโพลชั้นนำของไทย

งานวิจัยเป็นภารกิจที่มีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งปวงตลอดจนถึงสิ่งแวดล้อม ดังนั้น องค์กรที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้จัดตั้งหน่วยวิจัยที่ทำหน้าที่ค้นคว้า ประมวลข้อมูล และทดลองเรื่องที่องค์กรนั้น ๆ ต้องการนำไปใช้ประโยชน์ หรือต้องการให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของตนเองและสาธารณชน ทั้งนี้ ประเทศไทยมีสถาบันวิจัยหรือศูนย์วิจัยเชิงวิชาการจำนวนมาก มีการดำเนินการวิจัยครอบคลุมทุกสาขาวิชา เช่น งานวิจัยด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การเงิน การตลาด วิทยาศาสตร์ การแพทย์ สาธารณสุข และการเกษตร เป็นต้น

สำนักวิจัยที่มีการทำโพลด้วยก็มีจำนวนไม่น้อยเช่นกัน แต่ส่วนที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างมีอยู่ไม่มากนัก โดยส่วนหนึ่งของสถาบันวิจัยและโพลชั้นนำของไทย มีดังนี้

6 สถาบันโพลชื่อดัง

นิด้าโพล: เป็นศูนย์สำรวจความคิดเห็นของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มีผลงานวิจัยและการทำโพลทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม แต่ที่โดดเด่นคือในด้านการเมือง

สวนดุสิตโพล: ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยเป็นอีกหนึ่งสถาบันโพลที่รู้จักกันดี

ซูเปอร์โพล: เป็นผลงานของบริษัท ซูเปอร์โพล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมกันดำเนินการ

หอการค้าโพล: ดำเนินการโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดดเด่นด้านการวิจัยและทำโพลเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ

เอแบคโพล: เป็นโพลของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งชื่อเอแบคโพล (ABAC Poll) ตั้งตามอักษรย่อในยุคที่มีสถานะเป็นวิทยาลัย ภายหลังเลื่อนชั้นเป็นมหาวิทยาลัยก็เปลี่ยนชื่อตามอักษรย่อใหม่คือเอยูโพล (AU Poll) แต่ผู้คนส่วนใหญ่ยังติดชื่อเดิมคือเอแบคโพล

กรุงเทพโพล: เป็นผลงานของศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ