ทำไมต้องทำวิจัยและโพล

ทำไมต้องทำวิจัยและโพล - ทำไมต้องทำวิจัยและโพล

งานวิจัยส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นโครงการที่ประชาชนเข้าใจ แต่ก็มีบางโครงการที่หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าทำวิจัยไปเพื่ออะไร ส่วนการทำโพลนั้น แม้หลายโครงการจะได้รับการยอมรับและมีการนำไปอ้างอิง ซึ่งหมายถึงเข้าใจจุดประสงค์ของการทำโพลแต่มีผลโพลจำนวนไม่น้อยที่สาธารณชนส่วนหนึ่งไม่เข้าใจว่าทำไปทำไม และถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางถึงความน่าเชื่อถือ ซึ่งชุมชนในเว็บไซต์พันทิปเป็นกลุ่มหนึ่งที่แสดงความเห็นถึงความน่าเชื่อถือของโพลสำนักต่าง ๆ

ทำไมต้องทำวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา ผลประเสริฐ ตอบคำถามนี้ไว้ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอย่างละเอียดและชัดเจน โดยระบุถึงประโยชน์และจุดมุ่งหมายของการวิจัย ซึ่งประโยชน์ส่วนหนึ่งที่ดร.วรางคณาระบุไว้ ได้แก่ การวิจัยทำให้เกิดวิทยาการใหม่ ๆ มากขึ้นทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ช่วยให้เข้าใจและคาดการณ์ปรากฏการณ์รวมทั้งพฤติกรรมต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบาย การวางแผนงาน และตัดสินปัญหา

ทำไมต้องทำโพล

ทำไมต้องทำโพล - ทำไมต้องทำวิจัยและโพล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการของซูเปอร์โพล ซึ่งเรียกการทำโพลว่างานวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) อธิบายเหตุผลของการทำโพลไว้ในเว็บไซต์ของซูเปอร์โพล (Super Poll)อย่างกระชับแต่ชัดเจนว่า เพราะฝ่ายทำโพลต้องการได้ข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจออกแบบและปรับปรุงยุทธศาสตร์ นโยบาย และโครงการต่าง ๆ

ส่วนนิด้าโพลแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ระบุวัตถุประสงค์หลักหรือเหตุผลของการทำโพลไว้ในเว็บไซต์ของตนว่า เพื่อเก็บรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นที่น่าสนใจ และเผยแพร่ผลการสำรวจสู่สาธารณะ รวมทั้งเพื่อให้บริการวิชาการด้านวิจัยเชิงสำรวจแก่หน่วยงานทั้งของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน

โพลดีน่าเชื่อถือขึ้นอยู่กับอะไร

โพลดีน่าเชื่อถือขึ้นอยู่กับอะไร - ทำไมต้องทำวิจัยและโพล

เว็บไซต์ไทยรัฐ ได้นำเสนอความเห็นของรศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการของซูเปอร์โพล ที่อธิบายถึงโพลที่ดีมีความน่าเชื่อถือไว้ ท่านที่สนใจสามารถติดตามได้ตามลิงก์ที่ระบุไว้