Category: การสำรวจและโพล

วิธีการเก็บข้อมูลวิจัยและโพล

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิจัยและโพลมีด้วยกันหลายวิธี ดังนั้น ผู้ทำวิจัยหรือโพลจึงต้องเลือกวิธีที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตน รวมทั้งให้สอดคล้องกับประชากรกลุ่มเป้าหมาย และแนวการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย โดยส่วนหนึ่งของวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้ ตัวเลือกการเก็บรวบรวมข้อมูล 7 วิธี ใช้แบบสอบถาม: แบบสอบถามที่จัดทำขึ้นควรใช้ระดับภาษาให้สอดคล้องกับประชากรกลุ่มเป้าหมาย และต้องตั้งคำถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือทำโพล ทั้งนี้ หลังจัดทำแบบสอบถามแล้วเสร็จ

หลักการทำวิจัยและโพล

วิธีการทำวิจัยมีด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ แบบเชิงปริมาณ (Quantitative) และเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณที่ได้รับความนิยมสูง ได้แก่ การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ขณะที่การวิจัยเชิงคุณภาพวิธีการหนึ่งที่นิยมกัน ได้แก่